Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 8558801
Đang trực tuyến : 9526


 
 
Sáng kiến kinh nghiệm
Hướng dẫn công tác SKKN & NCKH năm học 2012- 2013
UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 8510 /SGD&ĐT-KHCN

V/v: Hướng dẫn công tác SKKN &

    NCKH năm học 2012- 2013

                  Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi :   - Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012- 2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (NCKH), Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2012 - 2013 như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.

2. Yêu cầu

Các đơn vị, trường học thực hiện đầy đủ các nội dung công tác SKKN, NCKH; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN

1. Nội dung đúc rút, tổng kết SKKN giáo dục tiên tiến

Trọng tâm hoạt động SKKN năm học 2012- 2013 là tập trung nâng cao chất lượng, phổ biến và áp dụng SKKN giáo dục tiên tiến vào thực tiễn, nội dung SKKN giáo dục tiên tiến có thể tập trung vào những vấn đề sau:

      - Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá các hoạt động trong nhà trường.

      - Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy, các phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực giáo dục; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm quản lý, hỗ trợ giảng dạy.

     - Hoạt động tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên.

      - Tổ chức khai thác, sử dụng các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.

      - Phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại trong dạy và học.

      - Nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của Ngành.

      - Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể và các hoạt động đoàn thể .

2. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN, NCKH

     Trong năm học 2012- 2013, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác SKKN; tổ chức phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH và SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị. Sở GD&ĐT đánh giá hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH, SKKN là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học này và yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả cụ thể vào cuối năm học. Các đơn vị có thể áp dụng phối hợp các hình thức phổ biến ứng dụng sau:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo các chuyên đề NCKH, SKKN; báo cáo, phổ biến trao đổi thảo luận về SKKN theo qui mô toàn đơn vị, tổ, nhóm chuyên môn;

- Tổ chức thử nghiệm các hoạt động quản lý, giảng dạy mới;

- Chủ động lưu trữ tại thư viện các SKKN được xếp loại trước khi nộp lên Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT.

 - Trung tâm Thông tin tư liệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội lưu trữ SKKN được xếp loại cấp Ngành và có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức phổ biến SKKN được xếp loại cao cho các ngành học, bậc học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Sở GD&ĐT tổ chức biên tập các SKKN có chất lượng cao theo từng ngành học, môn học để phổ biến tới các đơn vị.

II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các đơn vị tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học sư phạm ứng dụng nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị và của Ngành.

Trên cơ sở những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học sinh, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp Ngành, cấp Trường, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia  NCKH. Tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học phù hợp với cấp học và độ tuổi như  phương pháp bàn tay nặn bột (HS tiểu học), cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học INTEL ISEF, thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng...; phân công giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh NCKH. Các đề tài NCKH phải phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục tại đơn vị cơ sở, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của các cuộc thi trong nước và quốc tế.

C. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SKKN, NCKH

1. Tổ chức hướng dẫn viết SKKN và qui định sử dụng kết quả chấm SKKN

Các đơn vị, trường học phổ biến và hướng dẫn viết SKKN, biểu điểm chấm, nguyên tắc sử dụng kết quả chấm SKKN cấp Ngành đến từng cá nhân. Tham khảo trên Website của  Sở GD&ĐT Hà Nội http://hanoi.edu.vn/showCat.asp?CatID=370&lang=VN ) và văn bản 9757/ SGD&ĐT- KHCN ngày 28/10/2009 qui định việc sử dụng kết quả chấm SKKN để xét các danh hiệu thi đua như sau:

- SKKN xếp loại A hoặc B cấp Ngành được sử dụng kết quả để xét danh hiệu thi đua trong 03 năm (năm được xếp loại và 02 năm tiếp theo).

- SKKN xếp loại C cấp Ngành được sử dụng kết quả để xét các danh hiệu thi đua trong 02 năm (năm được xếp loại và 01 năm tiếp theo).

2. Quy trình nộp SKKN cấp Ngành: Sau khi có kết quả chấm của Hội đồng chấm SKKN cấp cơ sở, các đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý SKKN của Sở GD&ĐT tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn/skkn để nhập dữ liệu những SKKN được cơ sở xếp loại A, in danh sách SKKN đề nghị chấm cấp Ngành.

 Thời gian thu nhận và chấm SKKN cấp Ngành:

  - Đợt 1:  Dự kiến  từ ngày 27/3  đến 29/3/2013: Thu nhận SKKN của các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua khen cao (các danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; Bằng khen UBND Thành phố, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  Huân chương lao động các hạng).

 - Đợt 2: Dự kiến  từ ngày 05/6  đến 15/6/2013: Thu nhận SKKN của các cá nhân khác.

(Lịch cụ thể sẽ đăng trên trang WEB của Sở vào tuần đầu tháng 3/2013)

3. Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH

Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc phòng đăng ký đề tài NCKH với UBND quận/ huyện/thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở đăng ký đề tài NCKH với Sở GD& ĐT.  Kinh phí đề tài khoa học cấp Ngành được Sở cấp 50% kinh phí và đơn vị thực hiện cấp 50%, trung bình một đề tài từ 25 triệu đến 45 triệu. Kinh phí đề tài NCKH cấp Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt, mức cấp kinh phí tuỳ theo nội dung nghiên cứu của từng đề tài.

Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01 công văn đăng ký thực hiện đề tài của đơn vị và 01 bản đề cương NCKH (đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố thực hiện theo mẫu tại địa chỉ http://www.hanoi.edu.vn/showCat.asp?CatID=211&lang=VN). Sau khi được sơ duyệt và chỉnh sửa sẽ nhân bản theo yêu cầu của Hội đồng khoa học và tiến hành bảo vệ đề cương trước Hội đồng Khoa học.

Thời gian nộp hồ sơ: Đối với đề tài cấp Thành phố cần nộp hồ sơ cho Hội đồng Khoa học Sở trước ngày 15 tháng 5 năm 2013; đối với đề tài cấp Ngành cần nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm thu nhận SKKN và hồ sơ đăng ký đề tài NCKH:

Phòng Khoa học và Công nghệ thông tin, tầng 4 - số 23 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 3.9363257; 091.253.4148.

4.  Quy định về khen thưởng công tác SKKN, NCKH

4.1. Đối với cá nhân

 - Đối với các nhân đề nghị danh hiệu “chiến sĩ thi đua thành phố “ và “ chiến sĩ thi đua toàn quốc”: thực hiện theo Qui chế hoạt động của Hội đồng Khoa học- sáng kiến thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 256/QĐ-HĐKH, SK ngày 30/5/2011 của chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến TP Hà Nội (cập nhật trên Website của Sở GD&ĐT).

 - Cá nhân có SKKN được Hội đồng xét duyệt cấp Ngành xếp loại A hoặc cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Ngành, cấp Thành phố có kết quả nghiệm thu với số điểm từ 9,5 trở lên sẽ được Sở GD& ĐT khen thưởng và có thể được Liên đoàn lao động Thành phố xét tặng Bằng lao động sáng tạo.

 - Cá nhân có SKKN được xếp loại cấp Ngành được Sở GD& ĐT cấp giấy chứng nhận, được đơn vị khen thưởng.

4.2. Đối với tập thể

Hội đồng Khoa học Sở GD&ĐT xét khen thưởng các đơn vị về hoạt động SKKN theo 3 tiêu chuẩn sau:

 - Tỉ lệ SKKN của đơn vị được Hội đồng chấm SKKN Sở GD& ĐT xếp loại A, B, C trên tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị cao (tiêu chuẩn này thể hiện chất lượng SKKN);

 - Thực hiện đúng và có chất lượng qui trình chấm SKKN ở đơn vị (thể hiện tỷ lệ SKKN không được xếp loại ở Hội đồng chấm cấp Ngành thấp). Thực hiện nhập dữ liệu, nộp SKKN, báo cáo cho Hội đồng khoa học Sở đúng quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả NCKH và SKKN giáo dục tiên tiến ở đơn vị (thể hiện ở số lượng buổi tổ chức, hình thức tổ chức, hiệu quả).

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào văn bản này, lãnh đạo Phòng GD& ĐT các quận, huyện, thị xã, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt văn bản này tới cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn đơn vị. tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác SKKN và NCKH.

  Sở GD&ĐT yêu cầu các đ/c lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc để công tác SKKN và NCKH thực sự hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

 

Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên;                                                                   

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

- Website của Sở GD&ĐT; 

- Lưu VT, KHCNTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

   Phạm Thị Hồng Nga


Tin khác
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 10 ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 01-15/07/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THPT THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THCS THEO CHUẨN ĐẦU RA CAMBRIDGE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
Giới thiệu tác phẩm "Võ Thị Sáu con người và huyền thoại" Lớp 11D1 trường Trần Quốc TuấnTQT
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân