Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 6565479
Đang trực tuyến : 1302


 
 
Hoạt động công đoàn
KẾ HOẠCH Phối hợp công tác giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN QUỐC TUẤN

 Số:          /KH-TQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp công tác giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn

 

Thực hiện quyết định số 3406/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/8//2013 về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Bộ GD&ĐT và Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch số 3529/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 19/9/2016                  về việc phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn Ngành giáo dục Hà Nội năm học 2016-2017.

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn thống nhất kế hoạch phối hợp công tác năm học 2016-2017 với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trong việc tổ chức chỉ đạo, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động trọng tâm của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn nhà trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức pháp luật, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV). Quán triệt việc phổ biến, học tập triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành và 4 nhiêm vụ công tác Công đoàn trong CB, GV, NV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động số 27-CTr/TU của Thành uỷ, Nghị quyết số 29/NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

- Phối hợp tạo điều kiện để CB, GV, NV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học. Vận động CB, GV, NV tích cực thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mưc - Học sinh thanh lịch”.

- Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), viết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm (SKKN). Phong trào "Tự học - Tự bồi dưỡng" và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tăng cường sử dụng và sáng tạo đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy.

2. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

- Công đoàn chủ động tham gia quản lý, phối hợp với chính quyền kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo. Đảm bảo chế độ nâng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CB, GV, NV theo đúng quy định.

- Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện phương tiện làm việc của CB, GV, NV.

- Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho CB, GV, NV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết.

- Tăng cường vận động CB, GV, NV thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Phối hợp chỉ đạo, tổ chức: “Giải Cầu lông CB, GV, NV ngành GD&ĐT” cấp trường, lựa chọn các đồng chí đạt giải cao tham dự cấp Cụm.

- Tổ chức: “Hội nghị gặp mặt các nhà giáo thương binh và gia đình liệt sĩ” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (tháng 7/2017).

- Tổ chức cho CB, GV, NV tham gia các hội thi hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT do Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành tổ chức.

3. Phối hợp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành, đẩy mạnh các hoạt động xã hội

- Phối hợp chỉ đạo tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong trong năm 2016 và 2017.

- Đẩy mạnh c¸c phong trµo thi ®ua: “Hai tốt”, c¸c cuéc vËn ®éng, thùc hiÖn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo",cuộc vận động"Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"tiếp tục triển khai cuộc vận động: Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”.

- Phát động CB, GV, NV: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tham gia: “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt” do Công đoàn GD phát động.

- Tổ chức: “Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào gia đình nhà giáo Thủ Đô tiêu biểu”

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận động xã hội, nhân đạo trong nhà trường, vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.   

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, thực chất, xây dưng hợp thức phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, các cuộc vận động.

4. Phèi hp chỉ đạo và thực hiÖn tèt qui chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quyền và công đoàn vững mạnh.

- Xây dựng, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế thi đua khen thưởng, qui chế làm việc, phát huy dân chủ trong nhà trường, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, kỷ cương trong các hoạt động.

- Xây dựng qui chế phối hợp giữa Công đoàn với Ban giám hiệu: tổ chức tôt Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm.

- Phối hợp tạo điều kiện cho CB, GV, NV thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- Phối hợp chỉ đạo các tổ, các bộ phận sinh hoạt đúng qui chế, điều lệ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CB, GV, NV, tăng cường kiểm tra đánh giá công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở.

- Hàng tháng Hiệu trưởng tổ chức họp liên tịch để rút kinh nghiệm các hoạt động của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai công tác mới.

Ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm giám sát việc Nghị quyết Hội nghị CB, GV, NV và kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng.

III. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

        Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành công đoàn nhà trường có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

        - Cuối mỗi học kỳ đánh giá việc thực hiện kế hoạch phối hợp để rút kinh nghiệm, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

        - Kế hoạch này được Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường thông qua vào ngày 01/10/2016 và đưa vào thực hiện trong năm học 2016-2017./.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

         Phạm Thị Oanh

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

       TS. Vũ Xuân Hồng

 

 Tin khác
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017
Chúc mừng sinh nhật các đồng chí trong tháng 9 năm 2016
GẶP MẶT CÁC CHÁU CON CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công đoàn nhà trường tổ ẩm thứ hai của cản bộ giáo viên
PHỤ NỮ TRƯỜNG THCS -THPT TRẦN QUỐC TUẤN TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG
HỘI NGHI CBGV,NV VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2014 – 2015
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014-2015
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014- 2015
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “Giỏi việc trường–Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền” giai đoạn 2008 – 2013 Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THPT THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THCS THEO CHUẨN ĐẦU RA CAMBRIDGE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Tuần lễ trải nghiệm môi trường quân đội của khối 11năm học 2019
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân